Forssan Formula Karting -kerhon säännöt

§ 1

Yhdistyksen nimi on Forssan Formula Karting -kerho ry ja sen kotipaikka on Forssa.

§ 2

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää, tukea ja ohjata nuorten Formula Karting -harrastusta Forssan seudulla.

§ 3

Tarkoitustaan kerho toteuttaa järjestämällä jäsenilleen ja muille autourheilusta kiinnostuneille neuvontaa ja käytännön ohjausta sekä toimeenpanemalla kokouksia sekä harjoitus- ja/tai kilpailutilaisuuksia. Kerho ylläpitää tämän toiminnan edellyttämää ajorataa Forssassa sekä pyrkii omalta osaltaan ohjaamaan nuorisoa kehittävän harrastuksen pariin.

§ 4

Varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen kerhon tarkoitusperät hyväksyvä henkilö. Nuorisojäseniä ovat alle 16-vuotiaat. Kannattavaksi jäseneksi johtokunta voi ottaa yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea kerhon toimintaa. Jäsenten tulee suorittaa vuosittain syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§ 5

Äänioikeus kerhon kokouksissa on nuorisojäseniä lukuun ottamatta kaikilla kerhon jäsenillä.

§ 6

Toimintansa tukemiseksi kerho voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa, järjestää kilpailuja, juhlia ja arpajaisia.

§ 7

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kokouksessa kaksivuotiskaudeksi valitut seitsemän (7) jäsentä.  3 johtokunnan jäsentä on vuosittain erovuorossa.

Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

Tarvittaessa hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja ja vähintään kolme (3)  muuta jäsentä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni äänestyksen tuloksen.

§ 8

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

§ 9

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

§ 10

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kutsu kokoukseen tapahtuu sanomalehti-ilmoituksella, yhdistyksen Internet-sivuilla tai sähköpostitse viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Kokouksissa käsiteltävät asiat:


Kevätkokouksessa:


1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

5. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.

6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto.

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.


Syyskokouksessa:


1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

>3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

5. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa.

6. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle.

7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, milloin yhdistyksen hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin 1/5 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii ja tekee siitä kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle.

§ 11

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2. pykälän edellyttämään tarkoitukseen.

§ 12

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassaolevan yhdistyslain mukaisia määräyksiä.